Klauzula

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej z siedzibą w Charzynie, tel. 094 3582028, email:  sp.charzyno@siemysl.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie możliwy jest pod numerem tel. 094 3588025 lub adresem email: kadry_szkola@siemysl.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. ZUS, US, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP.
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 50 lat.
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem Pani, Pana oraz dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej z siedzibą w Charzynie, tel. 094 3582028, email: sp.charzyno@siemysl.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie  możliwy jest pod numerem tel. 094 3588025 lub adresem email; kadry_szkola@siemysl.pl
 2. Dane osobowe Pani, Pana oraz dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Pani, Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 4. Posiada Pani, Pan oraz dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie, tel. 094 3582028, email: sp.charzyno@siemysl.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Charzynie możliwy jest pod numerem tel. 094 3588025 lub adresem email: kadry_szkola@siemysl.pl
 1. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 3. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach, umowach o dzieło,  z wykonawcami, kontrahentami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie, tel. 094 35 820 25, email: sp.charzyno@siemysl.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Siemyślu możliwy jest pod numerem tel. 094 35 880 25 lub adresem email: kadry_szkola@siemysl.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy / umowy – zlecenia.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy o dzieło.
Skip to content