Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 12 września 2019r.

(czwartek), godz.16.00

ZEBRANIE – organizacja roku szkolnego.

Wybór Klasowej Rady Rodziców oraz Rad Oddziałowych, zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Regulaminem Oceniania, PSO, Kodeksem Ucznia, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, procedurami i regulaminami obowiązującymi w szkole, kalendarzem na rok szkolny 2019/2020, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Zapoznanie z zapisami rozporządzenia dotyczącymi uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych (religia, etyka, wdż), zajęciach pozalekcyjnych (gimnastyki korekcyjnej, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie zdjęć, uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, programach i projektach edukacyjnych , wycieczkach szkolnych.

Aktualizacja danych uczniów i  numerów telefonów  rodziców.

Zasady zwalniania uczniów z lekcji i usprawiedliwianie nieobecności.

Harmonogram wycieczek klasowych. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Sprawy klasowe. Ubezpieczenie uczniów, składka na RR.

6 listopada 2019 r.

(środa)

ZEBRANIA KLASOWE/ GRUPOWE

Omówienie przeprowadzonej diagnozy  wiedzy, umiejętności, zachowania

Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce oraz możliwościach uzupełnienia braków. Omówienie zachowania uczniów, obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, udziału w zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej i in.

16 grudnia 2019 r.  (środa) ZEBRANIE KLASOWE/ GRUPOWE

Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami na I semestr z zajęć dydaktycznych i z zachowania,  przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz możliwościami uzupełnienia braków. Informacje na temat absencji i zachowań uczniów (uwagi, spostrzeżenia). Sprawy klasowe.

5 lutego 2020 r.

(środa)

ZEBRANIE KLASOWE/ GRUPOWE

Informacja o ocenach klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania (sukcesy i problemy w pracy z uczniami). Informacja o realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego i ważnych wydarzeniach z życia klasy w I semestrze 2019/2020. Wspólne wnioski do dalszej pracy. Sprawy klasowe.

8 kwietnia 2020r.

(środa)

ZEBRANIE KLASOWE/ GRUPOWE

Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce i zachowaniu. Analiza postępów uczniów. Omówienie warunków organizacji egzaminów ósmoklasistów. Omówienie zaplanowanych wycieczek szkolnych. Sprawy klasowe, omówienie wycieczek szkolnych.

20 maja 2020 r.

(środa)

ZEBRANIE KLASOWE/ GRUPOWE

Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami rocznymi  z zajęć dydaktycznych i z zachowania, przekazanie informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną, możliwościami poprawy ocen.

Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce i zachowaniu, realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego i ważnych wydarzeniach z życia klasy. Sprawy klasowe.

17 czerwca 2020 r.

(środa)

 

KLASOWE/ GRUPOWE /SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Informacja o ocenach klasyfikacji rocznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania (sukcesy i problemy w pracy z uczniami . Analiza postępów uczniów.

 

 

Skip to content